I. SPRÁVCA


1) Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Nef de Santé s.r.o., so sídlom Palisády 33, 81106 Bratislava, IČO: 44712171, DIČ: 2022835705, IČ DPH: SK2022835705, zapísaná v OR SR Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 58611/B, zastúpená: Ing. Marian Lopušný (ďalej len „Spoločnosť“).

 

2) Kontaktné údaje Spoločnosti: / Adresa pre doručovanie:

Nef de Santé, s.r.o.
Pod Dráhami 1703/1
960 01 Zvolen
E-mail: nefdesante@gmail.com
Telefón: + 421 902 097 097

 

3) Spoločnosť nemenovala poverencov pre ochranu osobných údajov.

4) Spracovanie vašich osobných údajov vykonáva Spoločnosť. Spracovanie je vykonávané v jej prevádzkach, pobočkách a sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Spoločnosti, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, príp. aj manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Spoločnosť vynakladá všetko úsilie na to, aby bolo pri využívaní jej služieb vaše súkromie chránené. Spoločnosť podnikla technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Spoločnosť svoje bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobuje v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

II.SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

1) Nemáte povinnosť osobné údaje Spoločnosti poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov je však požiadavkou na to, aby s vami Spoločnosť mohla uzavrieť zmluvu. Spoločnosť vaše osobné údaje vyžaduje práve iba pre potreby Spoločnosti (z dôvodu, pre účel a po dobu, ako nižšie podrobne rozvedené). V žiadnom prípade nebudú vami poskytnuté osobné údaje predávané ďalším subjektom ani nebudú využívané iným komerčným spôsobom.

2)  Spoločnosť spracováva najmä vaše nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Adresu
 • E-mailovú adresu
 • Telefón
 • Bankové spojenie
 • IČO a DIČ (u podnikajúcej FO)
 • Údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu z vašej strany

3) Spracovávané osobné údaje získa Spoločnosť buď priamo od vás (tým, že ich poskytnete napr. v rámci registrácie do služby, alebo z individuálnej korešpondencie s vami), alebo z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. obchodný register, živnostenský register, verejný telefónny zoznam a pod.)

 

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH DÔVODOV

1) Osobné údaje je nutné spracovať za účelom vytvorenia ponuky, uzavretia zmluvy a jej splnenia, príp. vedenie stavu vášho zákazníckeho účtu a za účelom splnenia nadväzujúcich zmluvných či zákonných povinností ako je najmä archivácia daňových dokladov a vybavovanie prípadných reklamácií. Zákonným dôvodom spracovania je teda splnenie zmluvy (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. b), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR), splnenie právnej povinnosti (podľa ust. článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a oprávnený záujem (podľa ust. článku 6 ods. 1 písiem. f) GDPR).

2) Oprávneným záujmom Spoločnosti (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) je tiež priamy marketing, tj vaše osobné údaje Spoločnosť spracováva aj za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných obdobných služieb, dotazníka spokojnosti, zasielania prianí k narodeninám či PF ak vykonávaniu jednoduchých analytik (napr. meranie návštevnosti webových stránok a pod.). Ak sú vaše osobné údaje spracovávané z tohto dôvodu, máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

3) Ak ste Spoločnosti udelili váš súhlas (napr. v rámci súťaží, marketingových akcií, prihláške na odber obchodných oznámení, a pod.), spracováva Spoločnosť vaše osobné údaje na základe tohto udelenia (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. ) GDPR). V prípade udelenia súhlasu prebieha spracovanie za účelom ponúkania služieb, zasielania obchodných oznámení a informovania o akciách Spoločnosti a pod.

IV. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Vaše osobné údaje budú spracovávané iba po nevyhnutnú dobu, ktorá je daná plnením zmluvy a následným uchovaním daňových dokladov za objednanú a dodávanú službu. Z dôvodu oprávneného záujmu je možné vaše informácie spracovávať po dobu 3 rokov, najdlhšie však do doby než vznesiete proti takémuto spracovaniu námietku.

2) V prípade udelenia súhlasu budú vaše osobné údaje spracovávané po dobu 3 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré môže byť urobené písomne na adrese Spoločnosti či e-mailom na adresu nefdesante@gmail.com.

 

V. ĎALŠÍ PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Spracovanie vašich osobných údajov je vykonávané Spoločnosťou, teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre Spoločnosť môžu spracovávať aj ďalšie osoby, ktorými môžu byť:

 • dodávatelia externých služieb pre Spoločnosť (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby a pod.),
 • partnerská spoločnosť HIMALYO SE so sídlom: Trójska 39/201, 171 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 06610889
 • prepravné a kuriérske spoločnosti
 • prevádzkovatelia záložných serverov či prevádzkovatelia technológií využívaných Spoločnosťou, ktorí ich spracovávajú za účelom zaistenia funkčnosti príslušných služieb Spoločnosti,
 • v nevyhnutnom rozsahu daňoví poradcovia, audítori, advokáti Spoločnosti, ktorí spracovávajú osobné údaje za účelom poskytovania poradenských služieb,
 • osobné údaje týkajúce sa dlžníkov s dlhmi po splatnosti môžu byť sprístupnené aj spoločnosti poskytujúce poistenie pohľadávok či inkasným agentúram a to za účelom vymáhania či inkasa pohľadávok Spoločnosti,
 • orgány verejnej správy,
 • prípadne ďalší poskytovatelia obdobných služieb, ktoré však v súčasnej dobe Spoločnosť nevyužíva.

2) Spoločnosť nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI. VAŠE PRÁVA

1) Máte právo:

 • požadovať od Spoločnosti informáciu, aké vaše osobné údaje spracováva,
 • požadovať od Spoločnosti vysvetlenie ohľadom spracovania vašich osobných údajov,
 • vyžiadať si u Spoločnosti prístup k vašim osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od Spoločnosti výmaz vašich osobných údajov, príp. obmedzenie ich spracovania,
 • na prenositeľnosť vašich osobných údajov,
 • odvolať kedykoľvek súhlas udelený na spracovanie vašich osobných údajov,
 • v prípade spracovania vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu Spoločnosti (článok III ods. 2) vzniesť námietku
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov obrátiť sa na Spoločnosť alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ďakujeme

Váš tím Himalyo / Nef de Santé

frame-scrollup