Kvet

Obchodné podmienky

1. Úvodné informácie

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia iba pri nákupe v internetovom obchode www.himalyo.sk prevádzkovanom spoločnosťou Nef de Santé s.r.o., so sídlom Palisády 33, 81106 Bratislava, IČO 44712171, DIČ SK2022835705 (ďalej len „predávajúci“).
 2. Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
 3. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, a obe sú vyhotovené v slovenskom jazyku. V kúpnej zmluve je možné dojednať dojednania, od obchodných podmienok odlišné, majúce pred ustanoveniami obchodných podmienok prednostné uplatnenie. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať, pričom novým znením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 4. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami riadne a dostatočne oboznámil, a že s nimi súhlasí. Obchodné podmienky sú uložené na stránkach internetového obchodu vo forme, ktorá umožňuje archiváciu a reprodukciu.
 5. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej ako NOZ).
 6. Spotrebiteľom je v zmysle § 419 NOZ každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním má iný vzťah.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Objednávka (čl. 3.) urobená kupujúcim na www.himalyo.cz je záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom prijatia objednávky predávajúcim. Prijatím objednávky sa rozumie zaslanie „Potvrdenia o prijatí objednávky“ na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke či prostredníctvom iného prostriedku komunikácie na diaľku. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Ak je v potvrdení o prijatí objednávky iný údaj, než ktorý v objednávke uviedol kupujúci, je povinný okamžite kontaktovať telefonicky alebo e-mailom predávajúceho. Objednávka a potvrdenie jej doručenia sú považované za doručené, ak sa s nimi strany zmluvného vzťahu môžu zoznámiť.
 2. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku umožňujúcich individuálne rokovanie pri uzatváraní kúpnej zmluvy, a zároveň dáva výslovný súhlas na použitie automatického telefónneho systému, faxového prístroja a automatického rozosielania elektronickej pošty. Všetky náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), si hradí kupujúci sám.
 3. Predávajúci nie je akokoľvek povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré už predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu či obchodné podmienky. Túto skutočnosť kupujúci berie na vedomie a je s ňou uzrozumený.
 4. Predávajúci zaisťuje dodávky objednaného tovaru (veci) iba v rámci územia Slovenskej republiky, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 5. Jednotlivé uzavreté kúpne zmluvy sú predávajúcim archivované a nie sú prístupné nezúčastnením tretím stranám.

3. Spôsob objednania a cena tovaru vrátane platobných podmienok

 1. Internetový obchod predávajúceho obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien a informácií o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti v čase, kedy sú zobrazované na stránkach internetového obchodu či do vypredania zásob. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. Predávajúci má možnosť uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Zľavy za odporúčanie zákazníka resp. za ich nákupy môžu získať iba tí Partneri (vlastníci partnerského KÓDU), ktorým ešte nebola poskytnutá zľava z maloobchodných cien uvedených na e-shope www.himalyo.sk. Provízia, ktorú Partner použije na svoj ďalší nákup, bude na zaslanom daňovom doklade vyjadrená formou zľavy. Partner, ktorý je osobou podnikajúcou a požaduje províziu vyplatiť na bankový účet, je povinný po odoslaní žiadosti o vyplatenie vystaviť daňový doklad a tento doručiť predávajúcemu. 
 2. Kupujúci na objednanie tovaru vyplní tzv. „objednávkový formulár“ (ďalej len „objednávka“) obsahujúci najmä informácie o objednávanom tovare (objednávaný tovar vloží kupujúci do elektronického nákupného košíka), spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Kupujúcemu je umožnené pred odoslaním objednávky predávajúcemu skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci je oprávnený v závislosti od typu objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). V prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 3. Kupujúci uhradí predávajúcemu v súlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru takto:
  • A. Platba dopredu bezhotovostným prevodom
   Predávajúci zašle kupujúcemu na e-mailovú adresu údaje pre platbu tovaru (celková suma, číslo bankového účtu, variabilný symbol) a po prevode sumy na účet predávajúceho bude tovar odoslaný.
  • B. Bezhotovostne
   Prostredníctvom platobného systému
 4. Kupujúci je spoločne s kúpnou cenou povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru, kedy, ak nie je uvedené inak, rozumejú sa kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.
 5. V prípade platby v hotovosti v prevádzkarni či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
 6. Predávajúci v súvislosti s platbami vykonanými na základe kúpnej zmluvy vystaví kupujúcemu po uhradení ceny tovaru daňový doklad či doklad o kúpe tovaru, a to v prípadoch, kedy je to v obchodnom styku obvyklé alebo stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 7. Pri omeškaní s úhradou kúpnej ceny má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % denne z ceny tovaru, s ktorého úhradou je kupujúci v omeškaní.

4. Dodanie a preprava tovaru

 1. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho ku dňu zaplatenia kúpnej ceny. Tovar až do jeho úplného zaplatenia zostáva vo vlastníctve predávajúceho. Za prevzatie tovaru u kupujúceho, ktorý je podnikateľom, sa považuje aj okamih jeho odovzdania prvému dopravcovi (prechod nebezpečenstva škody na veci). Nebezpečenstvo náhodnej nehody a náhodného zhoršenia prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru.
 2. Spôsob prepravy a dodanie tovaru volí kupujúci v objednávke. Podmienky prepravy a dodanie sú uvedené na webových stránkach. Náklady na dopravu (vrátane všetkých poplatkov) hradí kupujúci.
 3. Predávajúci je povinný buď sám, alebo prostredníctvom dopravcu dodať tovar na miesto dodania a kupujúci je povinný ho na mieste prevziať.
 4. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 0,15 % denne z ceny neodobraného tovaru. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 5. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky či o inom poškodení nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Ak poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nutné uvedené poškodenie popísať v preberacom protokole prepravcu. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti.
 6. Kupujúci vždy riadne skontroluje obsah zásielky (balíka) pri jej prevzatí. Ak zásielka alebo jej obsah vykazuje znaky poškodenia, spíše kupujúci ihneď protokol o poškodení zásielky s dopravcom. Ak došlo k poškodeniu tovaru dopravou bez známok poškodenia obalu, oznámi kupujúci túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr do 1 pracovného dňa od dodania zásielky. Vždy je vhodné vyfotiť poškodenie a poslať urobenú snímku predávajúcemu e-mailom na dôkaz o nároku kupujúceho na prípadnú reklamáciu.
 7. Dodacia lehota je dojednaná v kúpnej zmluve. V prípade platby dopredu bankovým prevodom sa čas doručenia počíta od pripísania sumy na účet predávajúceho. Po uzavretí objednávky bude kupujúcemu zaslaný informačný e-mail o prijatí objednávky a následne informácia o pripravovanej expedícii tovaru.

5. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

 1. Kupujúci, ak je spotrebiteľom, má právo bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť, a to najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezme tovar. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom na nefdesante@gmail.com)
 3. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci všetky platby, ktoré od neho dostal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Na vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil kupujúci na vykonanie počiatočnej transakcie, ak kupujúci výslovne neurčil inak. Kupujúcemu tým nevzniknú ďalšie náklady. Kupujúci nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru.
 4. Prodávající vrátí jakoukoliv platbu kupujícímu až po obdržení vráceného zboží nebo po prokázání skutečnosti, že kupující zboží odeslal zpět prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nastala první z těchto skutečností.
 5. Tovar je kupujúci povinný vrátiť nepoškodený, nepoužitý a kompletne spolu s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou) na adresu:

  Nef de Santé, s.r.o.
  Pod Dráhami 1703/1
  960 01 Zvolen


  a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odošle tovar späť pred jej uplynutím.
 6. Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

6. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

 1. Ak kupujúci mešká s úhradou kúpnej ceny či tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci má v takom prípade voči kupujúcemu právo na náhradu prepravného a ostatných nákladov spojených s vrátením tovaru.
 2. Predávajúci má zároveň právo od zmluvy odstúpiť, ak je ukončená výroba tovaru alebo jeho dodávka na trh, prípadne sa výrazným spôsobom zmení cena tovaru, alebo aj bez dôvodu.

7. Zodpovednosť za chyby

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za chyby vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ust. § 2099 a násl. občianskeho zákonníka) týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom dostupným na internetových stránkach www.himalyo.sk.
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar je v dojednanom množstve, akosti a vyhotovení.
 3. V prípade, že má tovar pri prevzatí kupujúcim chybu, náležia kupujúcemu práva z chybného plnenia podľa ust. § 2099 a násl. občianskeho zákonníka.
 4. V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že rozhodujúcou mimosúdnou inštitúciou bude iba a len Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz. Kupujúci môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je dostupná na adrese https://adr.coi.cz/cs.

8. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú predávajúcemu poskytnuté zo strany kupujúceho s cieľom splniť objednávku, sú spracovávané, zhromažďované a uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov. Na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií či oznámení kupujúci súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a uchovaním svojich osobných údajov, a to až do jeho písomného vyjadrenia s prípadným nesúhlasom. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, a budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené či poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prípadov súvisiacich s platobným stykom či distribúciou objednaného tovaru. Kupujúci vyhlasuje, že akékoľvek vyplnené osobné údaje sú pravdivé a správne, a že bez zbytočného odkladu bude informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. Kupujúci má právo pristupovať k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení § 1826 NOZ. Vzájomné vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa platného práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky. Kupujúci berie na vedomie, že kúpou tovaru, ktorý je v ponuke predávajúceho, nevznikajú kupujúcemu žiadne práva na používanie firemných či obchodných názvov a log, registrovaných značiek či patentov predávajúceho a iných osôb, ak nie je stanovené inak.

Údaje, informace, nabídky a výzvy z reklamních e-mailů, které zasílá predávajúci, nepředstavují návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ani veřejný příslib a nelze si je takto vykládat a predávajúciho z těchto textů zavazovat bez vysloveného, předchozího, písemného souhlasu predávajúciho.

10. Kontaktné údaje predávajúceho

Nef de Santé s.r.o., so sídlom Palisády 33, 81106 Bratislava, IČO 44712171, DIČ SK2022835705
nefdesante@gmail.com, + 421 902 097 097

(revízia 19.04.2023)
frame-scrollup