1. Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v e-shope www.HIMALYO.sk, prevádzkovaného spoločnosťou Nef de Santé s.r.o., so sídlom Palisády 33, 81106 Bratislava, IČO: 44712171, DIČ: 2022835705, IČ DPH: SK2022835705.

2. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

Kupujúci svojím podaním objednávky, akceptáciou potvrdenia objednávky, akceptáciou protinávrhu dodávateľa, potvrdením ponuky dodávateľa, podpisom kúpnej zmluvy, prevzatím a uhradením (aj čiastočným) faktúry na zálohovú platbu, prevzatím dodaného tovaru od predávajúceho alebo dopravcu alebo prevzatím faktúry za dodaný tovar – podľa toho, čo nastane skôr – potvrdzuje, že s týmto Reklamačným poriadkom súhlasí.

3. Záručná lehota

3.1 Záruka sa vzťahuje výhradne na tovar riadne objednaný a zaplatený.
Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru, ktoré sa na tovare vyskytnú v priebehu záručnej lehoty, a to za podmienok uvedených v tomto Reklamačnom poriadku.

3.2 Minimálna lehota záruky sa riadi exspiračnou lehotou tovaru.

3.3 Záručná lehota na dodaný tovar začína dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záruka sa obnovuje v plnej výške, a to od okamihu vyznačenia poznámky o výmene tovaru na príslušnom doklade.

4. Spôsob reklamácie

4.1 Predávajúci poskytuje záruku za akosť iba za podmienok stanovených v tomto Reklamačnom poriadku, ktoré musia byť splnené súčasne::

4.1.1 kupujúci vykonal pri prevzatí tovaru od predávajúceho, či ihneď bezprostredne po dodaní tovaru predávajúcim, kvalifikovanú kontrolu dodaného tovaru. Ak prevzal kupujúci tovar od predávajúceho, alebo ak nepodal predávajúcemu písomnú správu o chybách tovaru bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru od predávajúceho, má sa za to, že tovar bol prevzatý bez chýb,

 

4.1.2 kupujúci uplatní nároky z chýb riadne a včas v súlade s týmto Reklamačným poriadkom,

 

4.1.3 po celý čas trvania záručnej lehoty (lehoty exspirácie) do tovaru nezasiahne (napr. formou úprav alebo opráv) žiadna osoba, ktorá na to nie je výslovne poverená predávajúcim,

 

4.1.4 tovar bude kupujúcim užívaný iba obvyklým spôsobom a v súlade s jeho účelovým určením,

 

4.1.5 bude zajištěna běžná údržba zboží (sucho, mimo tepelné zdroje, mimo dosah slunečního svitu apod.)

V prípade pochybností je kupujúci povinný preukázať, že tovar užíval v súlade s podmienkami uvedenými v tomto Reklamačnom poriadku.

4.2 Ak sa prejaví na tovare v záručnej lehote akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka za akosť, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy kupujúci chybu zistil, doručiť predávajúcemu písomné oznámenie o výskyte chýb tovaru obsahujúce najmä podrobný popis chyby, prípadne ako sa chyba prejavuje, a uvedenie dátumu, kedy kupujúci chyby zistil (ďalej len „písomné oznámenie“). Písomné oznámenie kupujúci urobí na formulári predávajúceho (Reklamačný list) dostupného na www.HIMALYO.sk. Kupujúci je povinný súčasne s písomným oznámením predložiť predávajúcemu kópie dokumentácie, na ktorých základe bol tovar, na ktorom uplatňuje kupujúci nároky z chýb, kupujúcemu odovzdaný. Bez riadneho vyplnenia písomného oznámenia (Reklamačného listu) nebude reklamácia uznaná.
4.3 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu pri odstraňovaní chýb všetku potrebnú súčinnosť.

5. Nároky z chýb

5.1 Ak sa v priebehu záručnej lehoty vyskytnú na tovare chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka, je kupujúci oprávnený uplatňovať tieto nároky z chýb tovaru:

5.1.1 u všetkých odstrániteľných chýb tovaru prislúcha kupujúcemu výlučne nárok na odstránenie týchto chýb alebo nárok na primeranú zľavu z ceny, a to podľa voľby predávajúceho. Ak sa ukáže, že chyby tovaru sú síce odstrániteľné, avšak s odstránením chýb by boli spojené neprimerané náklady, prislúchajú kupujúcemu pri takýchto chybách nároky z chýb podľa bodu 5.1.2 tohto Reklamačného poriadku. Posúdenie, či ide v konkrétnom prípade o chyby odstrániteľné, či neodstrániteľné, ako aj posúdenie o neprimeranosti nákladov spojených s odstránením chýb, náleží výlučne predávajúcemu.

5.1.2 pri neodstrániteľných chybách tovaru vzniká kupujúcemu výlučne právo na dodanie nového bezchybného tovaru náhradou za tovar chybný alebo nárok na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo vystavenie opravného daňového dokladu (dobropisu) na chybný tovar, a to podľa voľby predávajúceho. Na účely vystavenia dobropisu na chybný tovar je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu kópiu daňového dokladu, ktorým bol tento tovar zakúpený.

5.2 Podmienkou vzniku nárokov podľa bodu 5.1 tohto Reklamačného poriadku je skutočnosť, že kupujúci predávajúcemu oznámil chyby v súlade s týmto Reklamačným poriadkom, t. j. riadne a včas

6. Neoprávnená reklamácia

6.1 Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

6.1.1 chyby vzniknuté neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

6.1.2 chyby vzniknuté mechanickým poškodením tovaru

6.1.3 chyby tovaru, ktorý bol upravovaný zákazníkom,

6.1.4 chyby tovaru, ktorý bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

6.2 Predávajúci negarantuje kompatibilitu tovaru s tovarom iným, ak nebola táto kompatibilita kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke.

6.3 Všetky náklady vzniknuté predávajúcemu v dôsledku uplatnenia neoprávnenej reklamácie zo strany kupujúceho sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu nahradiť v plnej výške.

7. Lehoty na vybavenie reklamácie

7.1 Reklamácie tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu riadneho uplatnenia chýb tovaru kupujúcim, t. j. uplatnenia chýb tovaru v súlade s týmto Reklamačným rádom. Lehota na vybavenie reklamácie sa počíta odo dňa prevzatia reklamácie (reklamovaného tovaru) predávajúcim do dňa vybavenia reklamácie predávajúcim.

7.2 Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti či neodstrániteľnosti chyby vykoná odborný zodpovedný pracovník predávajúceho.

7.3 Miestom uplatnenia nárokov z chýb kupujúcim je:
Nef de Santé, s.r.o.
Pod Dráhami 1703/1
960 01 Zvolen
E-mail: nefdesante@gmail.com
Telefón: + 421 902 097 097

7.4 Kupujúci je povinný tovar prevziať do jedného mesiaca od oznámenia predávajúceho o vybavení reklamácie vykonaním opravy alebo odmietnutím reklamácie. V prípade nevyzdvihnutia tovaru v tejto lehote je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 0,1 % denne z kúpnej ceny nevyzdvihnutého tovaru. Predávajúci oznámi kupujúcemu vybavenie reklamácie telefonicky, SMS alebo e-mailom.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 8. 12. 2014.

8.2 Zmeny Reklamačného poriadku vyhradené.

8.3 Neoddeliteľnú prílohu tohto Reklamačného poriadku tvorí vzor na uplatnenie reklamácie.


(revízia 19. 1. 2014)
frame-scrollup